Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το καζίνο στην Κύπρο

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για το μοναδικό ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρο στην Κύπρο. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τόσο ιδιωτικού όσο και δημοσίου δικαίου ή κοινοπραξίες. Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου η προθεσμία ενδιαφέροντος. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ άδειας του καζίνου ορίζεται στα 30 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης

Ξεκίνησε χθες η ανταγωνιστική διαδικασία (πρώτη φάση) για την επιλογή ενός μοναδικού αδειούχου διαχειριστή για το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρο, όπως ανακοίνωσε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η προκήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου () και έχει ημερομηνία λήξης στις 18 Δεκεμβρίου. Περιλαμβάνει την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Προσχέδιο των Κανονισμών και το επίσημο κείμενο του νόμου.

Ρυθμιστικοί παράγοντες

Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε, αρχικώς συστήνεται η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου, υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που θα είναι υπεύθυνη για τη σύμβαση, τα χρονοδιαγράμματα, την εύρυθμη λειτουργία και γενικώς την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στο καζίνο. Η Αρχή θα αποτελείται από επτά μέλη, τα οποία θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος.

Στον νόμο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της Αρχής, οι περιορισμοί, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει άμα τη σύστασή της, όπως να αναπτύσσει και να καθορίζει τη μέθοδο και τον τύπο των αιτήσεων, τα απαιτούμενα τέλη για τον διαχειριστή, τους όρους για τους υπαλλήλους και τα στελέχη του καζίνου, τους προμηθευτές ειδών παιγνίων, τους διαχειριστές Διευθέτησης και τους αντιπροσώπους Διευθέτησης. Η Αρχή ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και, σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει διαφορετικά, η Αρχή θα ελέγχεται είτε από τον ίδιο, σε συνεργασία με ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, είτε από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές αποκλειστικά.

Από το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζεται επίσης μια Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου προσώπου για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου, που θα αποτελείται από επτά μέλη και έναν γραμματέα, οι οποίοι επιλέγονται από τις εξής υπηρεσίες της Κυβέρνησης: τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, ως Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, ή εκπρόσωπό του, τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο της Προεδρίας και/ή έναν λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, ως γραμματέα.

Τα στάδια της διαδικασίας

Η διαδικασία για την αδειοδότηση του καζίνου αποτελείται από δύο φάσεις: το στάδιο προεπιλογής και το στάδιο της πρόσκλησης προεπιλεγέντων υποψηφίων. Στην πρώτη φάση, η οποία ήδη ξεκίνησε, η Επιτροπή ζητά την πρόσκληση ενδιαφέροντος από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση, ενώ περιορίζει τον αριθμό των προεπιλεγέντων προσώπων σε τρία. Στην προκήρυξη διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι διαχειριστές μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τόσο ιδιωτικού όσο και δημοσίου δικαίου ή κοινοπραξίες. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να λάβουν μέρος σε μία υποψηφιότητα, είτε ως αυτόνομοι, είτε ως μέλη κοινοπραξίας.

Αφού η Επιτροπή επιλέξει τους τελικούς υποψηφίους, το Υπουργικό Συμβούλιο επικυρώνει τον τελικό κατάλογο, διατηρώντας το δικαίωμα απόρριψης σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτός είναι ακατάλληλος για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής ασφαλείας, τεκμηριώνοντας την απόφασή του. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή καλεί τους τελικούς υποψήφιους που επιλέχθηκαν στο πρώτο στάδιο να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις και στη συνέχεια επιλέγει βάσει των δοθέντων κριτηρίων. Τέλος, καταθέτει τον τελικό υποψήφιο προς έγκριση από το Υπουργικό.

Τα τέλη κι ο διαχειριστής

Στον νόμο, προσδιορίζονται επίσης η διάρκεια άδειας του καζίνου, η οποία ορίζεται στα 30 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης, καθώς και τα τέλη που καλείται να καταβάλει ο διαχειριστής με την ανάληψη της άδειας. Το ποσό του ετήσιου τέλους άδειας του καζίνου, που οφείλεται για τα πρώτα τέσσερα χρόνια, τα οποία ακολουθούν την έκδοση άδειας, ανέρχεται στα €2.500.000 για κάθε έτος, και για τα επόμενα τέσσερα έτη μετά το τέταρτο έτος, τα οποία ακολουθούν τη χορήγηση της άδειας, στο ποσό €5.000.000 για κάθε έτος. Με τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας και ακολούθως μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η άδεια, η Αρχή έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί το ετήσιο τέλος, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων.

Ο διαχειριστής που θα επιλεγεί απαγορεύεται να αναπτύξει ή να λειτουργήσει οποιαδήποτε άλλα καζίνα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν του συγκεκριμένου, καθώς η άδεια που του παραχωρείται αφορά σ’ ένα μοναδικό καζίνο, στον χώρο που επιλέγεται από τον ίδιο τον διαχειριστή και εγκρίνεται από την Αρχή. Ταυτόχρονα, περιγράφεται ο τρόπος απόκτησης μεταβίβασης μετοχών του καζίνου, ενώ υπογραμμίζεται ότι χωρίς τη γραπτή έγκριση της Αρχής, κανένα νέο πρόσωπο δεν δύναται να αποκτήσει στην κυριότητά του οποιοδήποτε συμφέρον πάνω στο καζίνο και στους διαχειριστές των περιουσιακών του στοιχείων.

Τα πρακτικά

Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταβάλουν το ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να λάβουν τα απαιτούμενα έγγραφα από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να αιτηθούν και να θεωρηθούν επισήμως «ενδιαφερόμενοι», μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας το πλήρες όνομα, το όνομα της πλατφόρμας, το όνομα του εκπροσώπου (αν υπάρχει), μια διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση.

Έπειτα, το Υπουργείο θα επικοινωνήσει δίνοντας οδηγίες για την πληρωμή του απαιτούμενου ποσού, καθώς και τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων και των εγγράφων που θα κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο και να απορρίψει κάθε αίτημα που δεν είναι συμβατό με τους όρους της προκήρυξης, αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία. Η προθεσμία για την υποβολή ερωτημάτων και διευκρινίσεων λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2015, η επίσημη υποβολή της υποψηφιότητας για την αδειοδότηση πρέπει να γίνει στη Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορίας και να κατατεθεί στην αγγλική γλώσσα και η τελική προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 18η Δεκεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, με ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο facebook, αναφέρει πως η χθεσινή πρόσκληση ενδιαφέροντος, για το καζίνο-θέρετρο, ήρθε μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, τη διαβούλευση με τα κόμματα και τους δυνητικούς επενδυτές, αλλά και τη συγγραφή και ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας. Προσέθεσε, επίσης, πως η επιλογή θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν στην εμπειρία και την ικανότητα των υποψηφίων να λειτουργήσουν ένα τέτοιου τύπου θέρετρο ψυχαγωγίας, τα σχέδια και το όραμα ανάπτυξης που έχουν για την Κύπρο. Ενώ, όπως αναφέρει, η τελική επιλογή αναμένεται, αν όλα πάνε καλά, 45 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Κλείνοντας, ο κ. Πετρίδης, καταλήγει πως «θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και με τη διαφάνεια που προχωρήσαμε μέχρι σήμερα και ευελπιστούμε ότι το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο θα γίνει σύντομα πραγματικότητα».

Πηγή: http://www.sigmalive.com/

Γράψτε το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Εγγραφή στο newsletter μας

Γραφείτε στο Newsletter μας για λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα, τις προσφορές* και τα live παιχνίδια που κυκλοφορούν!

ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΟ* ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Μια προσφορά* για όλα τα μέλη της Stoiximan
  • Είσαι μέλος;
  • Θέλεις δώρο* χωρίς κατάθεση;
  • Μια έκπληξη* σε περιμένει!
logo ΕΕΕΠ 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ