ΦΕΚ 3162 / 25.11.2014

«Κανονισμός εφαρμογής  μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων».

Απόφαση 129/2/7-11-2014 (ΕΕΕΠ)

Άρθρο 1 – Ορισμοί

Άδεια είναι κάθε διοικητική άδεια ή πιστοποίηση και, σε κάθε περίπτωση, η κατοχή του νόμιμου δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων του N. 4002/2011 όπως ισχύει.

Ασυνήθης Συναλλαγή είναι η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την παικτική συμπεριφορά του Παίκτη ή με την οικονομική του επιφάνεια, που δεν έχουν προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής ή προσωπικής φύσεως.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε έναν παίκτη από το Υπόχρεο Πρόσωπο για τη συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα Παίγνια. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, ανάμεσα στα άλλα, και τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από Παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του Παίκτη.

Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας είναι τα μέτρα που λαμβάνει το Υπόχρεο Πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη και η τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το Νόμο και τον Κανονισμό.

Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός είναι ο μοναδικός για κάθε παίκτη ηλεκτρονικός λογαριασμός που δημιουργείται από το Υπόχρεο Πρόσωπο και διατηρεί τον προσωρινό του χαρακτήρα έως ότου επαληθευτούν τα στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού.

Ύποπτη Συναλλαγή είναι η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες, από τις οποίες εκτιμάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες, για πιθανή απόπειρα ή διάπραξη αδικημάτων του άρθρου 2 του Νόμου ή για εμπλοκή του Παίκτη σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής (ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, είδος τυχερού παιγνίου, συχνότητα συμμετοχών, συχνότητα και ποσά ανάληψης του Παίκτη από το λογαριασμό του, ύψος προσδοκώμενης απόδοσης) και του προσώπου (επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, διασύνδεση με γεγονότα επί των οποίων τίθεται στοίχημα, σχέση με παρόχους τυχερών παιγνίων, άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά).

To 2o άρθρο αφορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ενώ το 3ο άρθρο τις υποχρεώσεις των Υπόχρεων Προσώπων (πράκτορες ΟΠΑΠ, στοιχηματικές πλατφόρμες κλπ)

Άρθρο 2 – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α του Κανονισμού εφαρμόζονται στα Υπόχρεα Πρόσωπα, εκτός αυτών του Φυσικού Δικτύου. (άρθρα 3 έως 10).
Σημείωση: Ως φυσικό δίκτυο ορίζεται το επίγειο δίκτυο, δηλαδή τα πρακτορεία και τα gaming halls του ΟΠΑΠ. Επομένως γίνεται σαφές ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται στο διαδίκτυο.

Άρθρο 3 – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα του κεφαλαίου αυτού οφείλουν:

3.1. Να εκπονούν και εφαρμόζουν εγκεκριμένες, από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση από το όργανο που ασκεί τη Διοίκηση του Υπόχρεου Προσώπου, διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίες περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, μέτρα σχετικά με:

3.1.1 Τη δέουσα επιμέλεια, ως προς την επαλήθευση και πληρότητα των στοιχείων της ταυτότητας του Παίκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού.

3.1.2 Τον εντοπισμό, Ασύνηθων ή/και Ύποπτων Συναλλαγών.

3.1.6 Τη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη διαρκή εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης τους προς το κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να εντοπίζουν, προλαμβάνουν, αποτρέπουν και αναφέρουν συναλλαγές, μέσω των οποίων πιθανολογούν ότι διαπράττονται τα αδικήματα του άρθρου 2 του Νόμου.

Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Άρθρο 4 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

4.4.3 Εξετάζει και αξιολογεί τις πληροφορίες με αναφορά σε άλλες διαθέσιμες πηγές. Εάν από την αξιολόγηση προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, διαπράχθηκε, επιχειρείται ή σχεδιάζεται να διαπραχθεί πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τότε οφείλει να υποβάλλει πλήρη και λεπτομερή αναφορά, το συντομότερο δυνατό, στην Αρχή Καταπολέμησης. Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης, αποφασίσει να μην προβεί σε αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης, πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως στο σχετικό φάκελο, την απόφασή του αυτή.

4.4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης εκτελεί τουλάχιστον τα παρακάτω καθήκοντα:

4.4.6 Συντάσσει την Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση στο πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του Υπόχρεου Προσώπου, την οποία κοινοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π.. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του Υπόχρεου Προσώπου, αξιολογεί την Έκθεση και υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. τις απόψεις του Υπόχρεου Προσώπου επί του περιεχομένου της Έκθεσης εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της. Η Έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά πληροφορίες σε σχέση με:

στ. Τον αριθμό των Παικτών, τα στοιχεία των οποίων δεν επαληθεύτηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Άρθρο 5 – ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

5.2 Τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας, περιλαμβάνουν, ανάλογα με τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας τυχερού παιγνίου, τα ακόλουθα:

5.2.1 Την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, κατά τον χρόνο που προσδιορίζεται στον Κανονισμό.

5.2.3 Τη διασφάλιση ότι πληρωμές κερδών άνω των ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό, διενεργούνται μόνο κατόπιν ονομαστικοποίησης του δικαιούχου και πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητάς του, και μέσω ιδρυμάτων πληρωμών ή πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

Σημείωση: Ίδρυμα πληρωμών είναι και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια – το όριο για ονομαστικοποίηση είναι τα 800€.

5.2.6 Τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμής κέρδους, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, καθώς και σε περίπτωση κατ` εξακολούθηση υποβολής αναφορών για συγκεκριμένο Παίκτη στην Αρχή Καταπολέμησης.

5.2.7 Την άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πληρωμής κέρδους και την άμεση ενημέρωση της Αρχής Καταπολέμησης και της Ε.Ε.Ε.Π., όταν το όνομα του Παίκτη περιλαμβάνεται στους καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται βάσει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και σε αντίστοιχους καταλόγους της Ε.Ε.Ε.Π. και των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Άρθρο 6 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

6.1 Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, όταν παρέχουν τυχερά παίγνια, που διεξάγονται μέσω Ατομικής Κάρτας Παίκτη ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού, διασφαλίζουν, κατά το στάδιο εγγραφής του Παίκτη, ότι:

6.1.1 Σε περίπτωση αμφιβολίας για το κατά πόσο οι προαναφερόμενες πληροφορίες που λήφθηκαν σχετικά με την ταυτότητα του Παίκτη είναι επαρκείς, ζητούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας.

6.1.4 Προβαίνουν σε εγγραφή του Παίκτη μόνο εφόσον ο Παίκτης ενεργεί αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό.

6.2 Η διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας πραγματοποιείται κατά το χρονικό σημείο σύναψης της πελατειακής σχέσης και πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης απόδοσης τυχόν κέρδους στον Παίκτη. Κατ’ εξαίρεση, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων τεκμηρίωσης για την επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη μπορεί να πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή του Παίκτη. Στην περίπτωση αυτή τα Υπόχρεα Πρόσωπα:

6.2.1 Διακόπτουν τη σχέση με τον Παίκτη και κλείνουν το λογαριασμό του, όταν ο Παίκτης έχει δώσει ψευδείς πληροφορίες για την εγγραφή ή δεν υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης για την ορθότητα των πληροφοριών εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή του.

6.3 Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη επαναλαμβάνεται, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.

6.3.1 Η διαδικασία επικαιροποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων, των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του Κανονισμού Παικτών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

6.4 Κατά τη διάρκεια της πελατειακής σχέσης τα Υπόχρεα Πρόσωπα διασφαλίζουν ότι:

6.4.2 Δεν πραγματοποιούνται καταβολές προς τον Παίκτη μέσω του Προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του.

6.4.3 Ο Παίκτης δεν πραγματοποιεί καταβολές στον Προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του, άνω των οκτακοσίων (800) ευρώ, αθροιστικά, για το χρονικό διάστημα τήρησης του προσωρινού χαρακτήρα του Λογαριασμού αυτού.

6.4.5 Καταβολές άνω του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μικτών κερδών προ φόρων, προς τους Παίκτες μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

6.4.6 Χορηγούν βεβαίωση κέρδους, μετά από έγγραφο αίτημα του Παίκτη, κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, με βάση το σύνολο της παικτικής δραστηριότητάς του κατά την οικονομική χρήση που αφορά η βεβαίωση, όπως αυτή προκύπτει από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Παίκτη. Η βεβαίωση αναφέρει τα στοιχεία ταυτότητας του Παίκτη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και αναγράφει χωριστά το σύνολο του ποσού που έπαιξε ο Παίκτης και το σύνολο του ποσού που κέρδισε. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού.

Άρθρο 9 – Ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές

9.4 Μετά την εξέταση Ύποπτων ή Ασύνηθων Συναλλαγών και στην περίπτωση που διαπιστώνεται απόπειρα διάπραξης ή διάπραξη ή υπόνοια απόπειρας διάπραξης ή υπόνοια διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του Νόμου, το Υπόχρεο Πρόσωπο υποβάλει αναφορά Ασυνήθους ή Ύποπτης συναλλαγής στην Αρχή Καταπολέμησης. Στην υποχρέωση αναφοράς εμπίπτουν και Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές, που δεν ολοκληρώθηκαν.

9.5 Το Προσωπικό και το Φυσικό Δίκτυο των Υπόχρεων Προσώπων, απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο Παίκτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν αρμοδίως ή ζητήθηκαν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα του άρθρου 2 του Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Νόμου. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω απαγόρευσης γνωστοποίησης, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών, για Ασυνήθεις ή Ύποπτες Συναλλαγές, μεταξύ Υπόχρεων Προσώπων ή και του Φυσικού τους Δικτύου, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και εδρεύουν στην Ελλάδα, ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτη χώρα, με ισοδύναμο καθεστώς εποπτείας, προστασίας επαγγελματικού απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9.6 Εφόσον το Υπόχρεο Πρόσωπο αποφασίσει, μετά την υποβολή της αναφοράς, τη διακοπή της σχέσης με τον Παίκτη, επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην αποκαλυφθεί στον Παίκτη ο λόγος της διακοπής της πελατειακής σχέσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

Β. Επαλήθευση ότι το πρόσωπο που προτίθεται να συμμετάσχει στο τυχερό παίγνιο, είναι αυτό που αιτείται την εγγραφή του.

Γ. Στο στάδιο αυτό το Υπόχρεο Πρόσωπο πρέπει να επαληθεύσει, ότι ο παίκτης, με τον οποίο συναλλάσσεται, είναι πραγματικά αυτός που έχει εγγραφεί. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται πρακτικές, όπως ενδεικτικά:

Γ.2 Επαλήθευση μέσω τρίτων πηγών.

Γ.2.1 Επαλήθευση μέσω βεβαιωμένων από τρίτους στοιχείων επικοινωνίας (proofofcontact): Με τη μέθοδο αυτή ο παίκτης υποβάλει αποδεικτικό των στοιχείων επικοινωνίας του (π.χ. λογαριασμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου που εκδίδεται στο όνομά του, ή λογαριασμό ΔΕΚΟ που εκδίδεται στο όνομά του και από τον οποίο προκύπτει η δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας). Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των παραπάνω στοιχείων, το Υπόχρεο Πρόσωπο επικοινωνεί με τον Παίκτη με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, sms, συστημένη επιστολή κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, τεκμαίρεται η επαλήθευση των στοιχείων επικοινωνίας του παίκτη που υποβλήθηκαν στο Υπόχρεο Πρόσωπο, κατά το στάδιο εγγραφής.

Γ.2.2 Επαλήθευση μέσω πιστωτικού ιδρύματος ο παίκτης διατηρεί λογαριασμό στο όνομά του, σε ένα αποδεκτό για συναλλαγές βάσει του Κανονισμού, πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του οποίου (λογαριασμού), αποκλειστικά και μόνο, συναλλάσσεται με το Υπόχρεο Πρόσωπο. Με τη μέθοδο αυτή ο παίκτης υποβάλει, κατά το στάδιο της εγγραφής, το IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού. Το Υπόχρεο Πρόσωπο για να επιβεβαιώσει ότι ο λογαριασμός ανήκει στον Παίκτη, με βάση τα στοιχεία που έχει δηλώσει, προβαίνει σε δοκιμαστική καταβολή ενός μικρού ποσού, π.χ. μέχρι 30 λεπτά, ανάλογα με τα όρια του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, μέσω λογαριασμού που τηρεί στην ίδια τράπεζα με τον Παίκτη. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής το αποδεικτικό ηλεκτρονικής μεταφοράς αναφέρει τον δικαιούχο του λογαριασμού. Αν το όνομα του δικαιούχου αντιστοιχεί στο όνομα του Παίκτη, όπως αυτό βεβαιώνεται από το αποδεικτικό ταυτότητας που έχει μεταφορτώσει, ο Παίκτης τεκμαίρεται ότι επαληθεύεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Α. Ενδείξεις συγκεκριμένων συναλλαγών/δραστηριοτήτων, που πρέπει να θεωρούνται ως Ασυνήθεις ή Ύποπτες είναι:

1. Η απροθυμία του Παίκτη να προσκομίσει τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή να προσκομίζει έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας ή να παρέχει ανεπαρκείς ή ανακριβείς ή μη συναφείς πληροφορίες.

2. Η ύπαρξη πληροφοριών από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι Παίκτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι διάγει πολυτελή βίο, αναντίστοιχο με το επάγγελμά του ή την κοινώς γνωστή οικονομική του επιφάνεια.

3. Η διενέργεια συχνών ή σημαντικού ύψους συναλλαγών, οι οποίες δεν είναι συμβατές με τη συνήθη παικτική του συμπεριφορά.

4. Η ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά του Παίκτη, κατά τη διεξαγωγή παιγνίου.

5. Η επανάληψη ομοίων συναλλαγών για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται η εφαρμογή Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας.

6. Η διαρκής ή/και η διακριτή αλλαγή της εμφάνισης και της εν γένει συμπεριφοράς, με τρόπο που να υποδηλώνει αλλαγή του βιοτικού επιπέδου του Παίκτη.

7. Η ύπαρξη φημών ή/και ειδήσεων που αφορούν τον Παίκτη ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα και τον συνδέουν με εγκληματικές δραστηριότητες και ποινικά κολάσιμες πράξεις.

8. Η σημαντική και ξαφνική αύξηση συναλλαγών, σε σχέση με την προηγούμενη παικτική συμπεριφορά του Παίκτη.

9. Η διενέργεια πολύπλοκων ή ασυνήθιστων στοιχημάτων, χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό.

10. Η απόπειρα είσπραξης δελτίου, που έχει δηλωθεί ως κλεμμένο.

12. Η υποβολή αιτημάτων έκδοσης βεβαιώσεων κερδών σε καταστήματα με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

13. Η διενέργεια στοιχημάτων επί όλων των εκβάσεων του ίδιου στοιχηματικού γεγονότος (π.χ.. αγώνας τένις).

14. Η μη επιβεβαίωση ταυτότητας ονόματος λογαριασμού με όνομα Παίκτη κατά το στάδιο της πληρωμής.

15. Η προσκόμιση μεγάλου αριθμού ονομαστικών εντολών πληρωμής για την έκδοση βεβαίωσης κερδών, ιδιαίτερα αν τα προσκομιζόμενα δελτία έχουν ασυνήθιστη γεωγραφική διασπορά.

16. Το αίτημα Παίκτη για μεταφορά από το λογαριασμό του σε λογαριασμό τρίτου.

17. Το αίτημα Παίκτη να πληρωθούν κέρδη σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου.

18. Οι συχνές καταθέσεις ή η κατάθεση μεγάλου ποσού σε ηλεκτρονικό λογαριασμό Παίκτη από τρίτο.

19. Η χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού για λογαριασμό τρίτου ή η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια για λογαριασμό τρίτου.

20. Η ενεργοποίηση αδρανών για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικών λογαριασμών Παίκτη.

21. Η κατάθεση πιστωτικών μονάδων σε ηλεκτρονικό λογαριασμό, τις οποίες, κατόπιν, ο Παίκτης επιχειρεί να αποσύρει χωρίς να συμμετέχει στο τυχερό παίγνιο.

22. Η κατάθεση μεγάλων ποσών αποκλειστικά μέσω ανώνυμων δελτίων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

23. Η απόπειρα Παίκτη να ανοίξει δεύτερο ηλεκτρονικό λογαριασμό.

24. Η απόπειρα Παίκτη να ανοίγει και να κλείνει ηλεκτρονικούς λογαριασμούς.

24. Επαναλαμβανόμενα αιτήματα του Παίκτη να ανοίγει και να κλείνει ηλεκτρονικούς λογαριασμούς.

25. Η πίστωση ηλεκτρονικού λογαριασμού από χώρα εκτός ΕΕ και ΕΟΧ.

Β. Ενδείξεις συμπεριφοράς των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι ύποπτες να συνδέονται με πρόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και πρέπει να ενεργοποιούν την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις διαδικασία:

1. Τα φυσικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β διάγουν σπάταλο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις απολαβές τους.

2. Τα φυσικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β παραλείπουν να συμμορφωθούν με αναγνωρισμένες πολιτικές, διαδικασίες και μεθόδους σε σχέση με την τήρηση των κανόνων δημόσιας τάξης, των διατάξεων του Νόμου ή/και του Κανονισμού.

3. Τα φυσικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β δίδουν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ονομαστικών εντολών πληρωμής για δελτία ποσού κάτω του προβλεπόμενου ορίου.

4. Διενεργούνται μεγάλες συναλλαγές Παικτών με συγκεκριμένα πρόσωπα του Κεφαλαίου Β.

5. Η ασυνήθιστα μεγάλη είσπραξη δελτίων από πρόσωπα του Κεφαλαίου Β σε σχέση με το συνήθη τζίρο τους.

6. Αυξημένη συμμετοχή των φυσικών προσώπων των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β ή προσώπου/ων του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος σε τυχερά παίγνια.

Γράψτε το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Εγγραφή στο newsletter μας

Γραφείτε στο Newsletter μας για λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα, τις προσφορές* και τα live παιχνίδια που κυκλοφορούν!

Παίζεις, κερδίζεις, επιβραβεύεσαι!
  • ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ Μαζεύεις coins & ανταμείβεσαι
  • BLUE LOUNGE Κερδίζεις έπαθλα* σε κάθε milestone
  • GOLDEN LOUNGE Μεγαλύτερα έπαθλα* για εσένα
logo ΕΕΕΠ 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ